Zpracování osobních údajů

 Informovaný souhlas zákazníků- fyzických osob

 

Úvod :

Tento Informovaný souhlas se týká  Vašich osobních údajů a  práv souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti  v souvislosti s činností dle živnostenských oprávnění – zejména zprostředkování prodeje, pronájmu nemovitostí a obchodní činnosti.   Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

Správce :

Správcem osobních údajů je společnost FINIA – Realitní agentura s.r.o. se sídlem Moskevská 689/22, 470 01 Česká Lípa, IČ: 055 77 284 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 38482 (dále jen „ Správce nebo Společnost“). 

 

 Osobní údaje:

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje zajišťované správcem patří, zejména jméno a příjmení, obchodní firma, datum narození, IČ, DIČ, sídlo, bydliště, telefon, email a případně další údaje.

 

Právní důvod zpracování osobních údajů:

Zpracování je zákonné a vychází z právních předpisů a to zejména z.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a prováděcích předpisů. Dalším právním základem zpracování osobních údajů je  splnění zákonné povinnosti  vyplývající zejména z.č. 563/1991 Sb. o  účetnictví, z.č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, z.č. 634/1992 Sb. o  ochraně spotřebitele a na základě našeho smluvního vztahu. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro obchodní činnost a nejsou poskytovány komerčně třetím osobám. Jsou poskytovány pouze smluvním partnerům za účelem zajišťování poskytovaných služeb.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

  • Realizace činnosti Správce
  • vedení vnitřní evidence zákazníků - klientů;
  • Splnění zákonné povinnosti / viz výše /

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány  manuálně pracovníky společnosti  při vstupu a jsou zpracovávány i v elektronické podobě s omezeným přístupem.

 

Práva subjektů údajů – poučení:

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt bere na vědomí, že správce je povinen osobní údaje včetně  údajů, která budou zjištěna v souvislosti s registrací subjektu, poskytnout určeným státním orgánům a institucích v souladu s právními předpisy.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Povinnost  k vymazání není, pokud správce plní svou zákonnou povinnosti / například informační ve vztahu ke státním orgánům /.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, toto právo nelze uplatnit v případech plnění zákonné povinnosti správce. Omezení znamená, že označené osobní údaje  nebude správce po dobu omezení zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Toto se však netýká splnění zákonné povinnosti správce.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů  se sídlem Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Povinné zpracování údajů:

Zpracování osobních údajů správcem je povinné pouze  na základě právních předpisů.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.